HOTEL CARLINA*** BIAŁKA TATRZAŃSKA

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości
  rezerwacji na podane konto bankowe.
 2. Termin wpłaty zadatku 24h od rezerwacji.
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Hotel Carlina*** uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.

 

Doba Hotelowa 16:00-11:00

Każde rozpoczęte pół godziny po upływie doby hotelowej- 50zł.

 

Przedłużenie doby hotelowej (w miarę dostępnosci, po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją):

- do godziny 14:00 - 30% wartosci doby hotelowej
- po godzinie 14:00 - cena kolejnej doby hotelowej

 

Wcześniejsze zameldowanie (w miarę dostępnosci, po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją):

-od godziny 14:00 - 30% wartości doby hotelowej 

-od godziny 12:00 - 50% wartości doby hotelowej

 

 1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu Hotelu Carlina***.
 2. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 3. Niepojawienie się Gościa do godz. 8.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

 

 

 

REGULAMIN HOTELU

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel Carlina*** uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 6. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie oraz inne usługi określa „Cennik” znajdujący się na stronie www.carlina.pl.
 7. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości niemniejszej jak 50% kwoty pobytu lub w przypadku rezerwacji 1 noclegu równowartość jednej doby.  Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.
 8. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) do 21 dni przed planowanym przyjazdem.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 10. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 11. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Hotelu.
 13. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00 rano.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 15. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.

W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Sprzątanie pokoi oraz wymiana ręczników odbywa się co 3 dobę.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
 3. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 4. Hotel Carlina*** świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 5. Hotel Carlina*** ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  3. wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  4. sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 6. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
 7. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 8. przechowanie bagażu w miarę możliwości. Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 9. przechowanie sprzętu sportowego.
 10. Strefa SPA przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.
 11. Hotel Carlina*** ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846- 849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Parking przy Hotelu jest monitorowany, niestrzeżony i wolny od opłat. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa Hotelu.
  ZABRANIA SIĘ:
 12. wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej
 13. wnoszenie żywności oraz napoi na teren Hotelu nie zakupionych w hotelowej restauracji
 14. zabieranie ręczników pokojowych do strefy SPA (możliwość bezpłatnego wypożyczenia w Recepcji)
 15. zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa)
 16. chodzenie w butach narciarskich po Hotelu oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pomieszczeń innych niż narciarnia
 17. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa).
 18. wprowadzanie zwierząt na teren Hotelu
 19. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 20. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Hotelu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 22. Regulamin Hotelu dostępny jest na stronie internetowej:  www.carlina.pl

 

 

 

REGULAMIN SPA

 1. Hotel Carlina*** w Białce Tatrzańskiej, ich właściciele, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy wartościowe powinny być pozostawione w pokoju w sejfie.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Hotel Carlina***, Spa, ich właściciele, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
 3. Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zajęciach lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy użytkowaniu urządzeń wykorzystujących ciepło i wysokie temperatury.
 4. Godziny pracy Spa.

Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy od 1800-2100. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji właścicieli Hotelu Carlina*** w Białce Tatrzańskiej. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Właściciele Hotelu Carlina*** zastrzegają sobie możliwość zamknięcia Spa raz w roku na okres do 10 dni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo – renowacyjnych

 1. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane przed opuszczeniem terenu Spa. Jeżeli obsługa Spa znajdzie przedmioty pozostawione, zostaną one przechowane w Recepcji przez 30 dni.
 2. Goście Spa muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Spa zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Prosimy Gości o wyłączenie telefonów i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu.
 3. Cały obszar Spa jest strefą dla niepalących.
 4. Na terenie Spa zabrania się:
  1. przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  3. używania naczyń szklanych,
  4. wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
  5. powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, w szczególności skakania do wody lub biegania,
  6. zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.
 5. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks.
 6. Goście proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników  w koszu na ręczniki.
 7. Goście Spa ze schorzeniami tj.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.
 8. Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Mokrej Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach.
 9. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie obsługi Hotelu.
 10. Hotel Carlina*** nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.

OGÓLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 16. Na teren sauny zabrania się:
 1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 2. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 3. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 4. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 5. wnoszenia napojów alkoholowych,
 6. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za
 7. nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 8. palenia tytoniu,
 9. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1.  Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 2. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
 3. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 1. bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 2. osobom z chorobami krążenia,
 3. osobom chorującym na cukrzycę,
 4. osobom nietrzeźwym,
 5. kobietom ciężarnym,
 6. kobietom w czasie menstruacji.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte ze Strefy SPA.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 3. Pracownicy i właściciele Hotelu Carlina*** oraz strefy SPA nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 1. Sauna sucha jest integralną częścią Hotelu Carlina*** i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Hotelu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 3. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha.
 4. W saunie suchej należy używać ręcznika dostępnego  w recepcji w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.
 5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 6. W saunie może przebywać jednocześnie 6 osób.
 7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 8. Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby:

- cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica,  choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,

- osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Z sauny suchej MOGĄ korzystać osoby:

- z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
- osoby powyżej 16 roku życia.

 1. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym a jedyną osobą mogącą polewać wodą piec jest pracownik Hotelu.
 2. Dopuszczalna - ze względów bezpieczeństwa - temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.
 3. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 4. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 5. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie suchej pracownicy oraz właściciele Hotelu Carlina*** nie ponoszą odpowiedzialności.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ

 1. Sauna parowa jest integralną częścią Hotelu Carlina*** i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Hotelu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 3. Przed wejściem do sauny parowej należy umyć ciało pod prysznicami i wytrzeć się do sucha.
 4. W saunie parowej należy używać ręcznika dostępnego w recepcji w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią siedziska oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny. Siadając na siedzisku zachować ostrożność z uwagi na dysze wypuszczające parę.
 5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 6. W saunie może przebywać jednocześnie 6 osób.
 7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 8. Z sauny parowej NIE MOGĄ korzystać osoby:

- cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica,  choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,
- osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 1. Z sauny parowej MOGĄ korzystać osoby:

- z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
- osoby powyżej 16 roku życia.

 1. Dopuszczalna - ze względów bezpieczeństwa - temperatura dla ciała w saunie parowej, to 40°C.
 2. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 3. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 4. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny parowej, należy skonsultować się z lekarzem.
 5. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie parowej pracownicy oraz właściciele Hotelu Carlina*** nie ponoszą odpowiedzialności.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

 1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Hotelu Carlina*** i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli .
 3. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 4. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 5. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 6. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 7. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami .
 8. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 9. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa Hotelu. Wszystkie osoby korzystające z wanny Hotspring są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny a także z terenu SPA.

W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkown

Wysoki standard usług Hotelu Carlina*** został doceniony i potwierdzony w 2015 roku nadaniem kategorii hotelu trzygwiazdkowego.