POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)

Informacje wstępne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez niniejszy Serwis Internetowy/Stronę WWW (zwany dalej Serwisem).

Definicje

ADO

Administrator Danych Osobowych

Hotel

Hotel Carlina ***, 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 75

Dane osobowe

wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii

Polityka

niniejsza Polityka prywatności

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

Serwis

Serwis Internetowy/strona WWW prowadzony przez ADO pod adresem www.carlina.pl

Cookies

Tzw. „ciasteczka”; małe pliki, zapisywane przez przeglądarkę Internetową

Profilowanie

Dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Użytkownik

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług
czy funkcjonalności opisanych w Polityce

Gość

Osoba, która będzie przebywała, bądź przebywała w Hotelu jako gość hotelowy korzystający z usług Hotelu

Administrator Danych Osobowych i jego rola.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dud-Skór Wiesław Duda z siedzibą w Klikuszowej (34-404), Klikuszowa 220A właściciel Hotelu CARLINA*** w Białce Tatrzańskiej NIP 7351015893 zwany dalej „ADO”.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych,
  a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. ADO zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym
  i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. ADO nie przetwarza szczególnych kategorii danych. ADO dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. ADO nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie
  z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Pliki cookies.

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie www.carlina.pl jesteście Państwo informowani o używaniu plików „cookies”. Pozostając na stronie akceptujecie Państwo stosowanie plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień Państwa przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
  na użycie plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  w szczególności tych wymagających autoryzacji. Możecie Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików „cookies”.
 3. Więcej informacji o plikach „cookies” i ich stosowaniu znajduje się w odrębnym dokumencie pod nazwą Polityka „cookies”.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

ADO zarządza obiektem hotelowym (hotelem) pod nazwą Hotel Carlina *** z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (34-405), ul. Środkowa 75. W ramach prowadzonej tam działalności świadczy usługi hotelowe i gastronomiczne gościom z terenu całego kraju oraz z zagranicy. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres

przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel

(jeżeli występuje)

Zawarcie i wykonanie umowy
z gościem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

ADO w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z gośćmi i pracownikami lub współpracownikami kontrahentów.

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi
lub rozliczeniu reklamacji

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

ADO w związku z dochodzeniem roszczeń
lub obrony przed roszczeniami prawnymi
w uzasadnionym celu może przetwarzać dane gości i pracowników, współpracowników klientów lub kontrahentów

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa,
a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez ADO działań pozwala
 na usprawnienie prowadzonej działalności

Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu,
tj. powiadomienia ADO w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami
w kontakcie i otrzymywać informacji
o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy (w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną), prowadzone
są na podstawie posiadanych zgód, do czasu lub wycofania zgody, tj. powiadomienia ADO w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających
na ADO i związanych z nimi roszczeniami

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Monitoring na teren ADO i/lub Hotelu danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie ADO i/lub Hotelu jest jego uzasadnionym celem,
a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).

Nagrania obrazu z kamer umieszczonych
w obiekcie (obiektach) ADO przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód
w jakimkolwiek postępowaniu sądowym
lub innym związanym z realizacją roszczeń bądź ochrony osób i mienia, wówczas
do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO i/lub Hotelu:

 • Firmy księgowe współpracujące z ADO i/lub Hotelem,
 • Kancelarie prawne współpracujące z ADO i/lub Hotelem,
 • Firmy ubezpieczeniowe współpracujące z ADO i/lub Hotelem,
 • Firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT ADO i/lub Hotelu,
 • Biura podróży współpracujące z ADO i/lub Hotelem,
 • Firmy realizujące dla ADO i/lub Hotelu usługi turystyczno-eventowe, wynikające z zawartych przez ADO i/lub Hotel umów na organizacje imprez

Przekazywane danych poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób,
że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych gości, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. W przypadku danych zwykłych reguluje to art. 13 ust. 2 f RODO, a danych szczególnych kategorii reguluje to art. 14 ust. 2 g RODO.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez ADO, przysługują następujące prawa w związku
  z przetwarzaniem tych danych:
  • prawo dostępu do danych osoby, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
   tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonych usług
  (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), każda osoba może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ADO swoich danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw ADO udostępnia następujące kanały komunikacji:
 • forma pisemna:               Dud-Skór Wiesław Duda, 34-404 Klikuszowa, Klikuszowa 220A oraz

Hotel Carlina ***, 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 75

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Informacje końcowe

ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu

 

 

POLITYKA „cookies” („ciasteczek”)

Pliki „cookies” i inne technologie

Dud-Skór Wiesław Duda z siedzibą w Klikuszowej (34-404), Klikuszowa 220A właściciel Hotelu CARLINA*** w Białce Tatrzańskiej NIP 7351015893 zwanym dalej „Operatorem Serwisu” informuje, że jest właścicielem serwisu pod adresem www.carlina.pl oraz używa na stronach internetowych technologii „cookies” (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

 

„Cookies” to małe pliki, zapisywane przez przeglądarkę Internetową. „Cookies” nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki „cookies” są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

 

Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych „tagów” sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Ustawienia strony internetowej

Poprzez domyślne ustawienie przeglądarek, akceptujesz pliki „cookies”. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki i kontrolować ruch ciasteczek poprzez ich akceptowanie lub odrzucenie. Oczywiście możesz uzyskać dostęp do naszych stron internetowych bez instalowania plików „cookies”. Nastąpi to jednak kosztem jakości korzystania ze strony internetowej. TMPL zapisuje i korzysta z plików „cookies” za Twoją zgodą wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Ciebie korzystania ze Stron bez zmiany ustawień przeglądarki, której używasz odwiedzając nasze strony, o czym informujemy poprzez baner na stronie („wyraźne działanie”).

Wykorzystanie plików „cookies”

Operator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
 • możliwości logowania do serwisu,
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Całkowite zablokowanie ciasteczek sprawi, że strona za każdym razem będzie pytała o Twoje preferencje.

Rodzaje i typy plików „cookies”

 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”:
  • sesyjne -pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki),
  • stałe -pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Pliki „cookies” na tej stronie zostały podzielone na kilka typów:
  • Niezbędne: wymagane do poprawnego działania strony
  • Funkcjonalne: poszerzające funkcjonalności strony
  • Ulepszenia: poprawiające działanie przeglądarki
  • Media społecznościowe i reklama: Pozwalają na ustawianie ciasteczek innych podmiotów związanych z mediami społecznościowymi i reklamą.

Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

Cofnięcie zgody na „cookies”

 1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików „cookies” lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików „cookies” w urządzeniu końcowym. W wyniku zmiany ustawień konkretnej przeglądarki zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt–out, którego celem jest identyfikacji Twojego sprzeciwu. W każdej przeglądarce należy zrobić tą samą operacje wyłączenia plików „cookies”.
 2. Poniżej przedstawiono przykładowe, popularne wyszukiwarki oraz linki do instrukcji pokazującej jak dokonać zmiany ustawień plików „cookies”:
 • w przeglądarce Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/

 • w przeglądarce Mozilla Firefox ™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 • w przeglądarce Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • w przeglądarce Opera ™

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 • w przeglądarce Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje końcowe

Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce „cookies” serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu

Wysoki standard usług Hotelu Carlina*** został doceniony i potwierdzony w 2015 roku nadaniem kategorii hotelu trzygwiazdkowego.